نمايشگاه تخصصي در و پنجره، تجهيزات و صنايع وابسته - اولين نمايشگاه در و پنجره به روايت تصوير